Drzewa – zielony potencjał naszej inwestycji

20.01.2022

Czy wiecie, jak ogromnym kapitałem są drzewa zlokalizowane na terenie naszej inwestycji? Analiza wykonana na  potrzeby oszacowania kosztów odlesienia leśnej części działki inwestycyjnej wykazała, że przeprowadzenie takiej procedury, skutkujące późniejszą możliwością wycinki drzew i przeznaczeniem terenu na cele budowlane będzie związane z poniesieniem kosztów w wysokości min. 1 mln. zł. 

1 mln zł – to kwota przy której można pozostać szacując materialną wartość drzew zlokalizowanych na leśnej części naszej działki. 

Jednak zieleń wysoka w postaci drzew i krzewów to szereg innych korzyści niematerialnych i zielony potencjał naszej inwestycji. Wg ewidencji gruntów, tereny leśne stanowią nieco ponad 50 % naszej działki inwestycyjnej, a niemal 75% całej działki stanowią drzewa. Głównie sosny i dęby – ponad 100 letnie. 

Jaka jest ich rola?

Stare, dobrze zachowane, w dobrej kondycji zdrowotnej drzewa świadczą nam szereg tzw. usług ekosystemowych. Do głównych zadań drzew należą:

 • Fitoremediacja (pochłanianie dwutlenku węgla i innych lotnych związków) – przydrożne aleje absorbują ich najwięcej. Dorosłe drzewa mogą kumulować do niemal 1000 kg węgla rocznie, podczas gdy małe drzewa tylko 1 kg (Dixon, 2007). 
 • Retencja wody – dorosły buk potrafi przepompować dziennie 500 l wody (Wohlleben, 2016).
 • Zmniejszenie siły wiatru – zieleń wysoka redukuje siłę wiatru z 55 km/h do 15, powodują mniejsze wychładzanie budynków
 • Zmniejszanie uciążliwości hałasu – od 0,5 do 5 – 10 dB. 
 • Naturalna klimatyzacja – obniżenie temperatury powietrza do 4 stopni w cieniu i wzrost wilgotności. 
 • Potencjał ekologiczny – obecność siedlisk dla wielu innych gatunków (np. porostów, bezkręgowców, ptaków, nietoperzy).

Obecność drzew to także szereg korzyści inwestycyjnych:

 • Atrakcyjna zieleń wysoka w postaci drzew widoczna z okien zwiększa wartość nieruchomości nawet o 15 % (Suchocka 2018). 
 • Sąsiedztwo dobrze urządzonych terenów zieleni wpływa na szybkość i ceny sprzedaży nieruchomości (Suchocka 2018). 
 • Każde zadbane, stare drzewo znajdujące się przed posesją może wpływać na wzrost cen sprzedaży nieruchomości o 0,88% (Suchocka 2018).
 • Większe do 10% dochody z usług typu handel i gastronomia w miejscach, gdzie drzewa zacieniają teren (Suchocka 2018).

To właśnie ponad 100 letnie sosny i dęby stanowią dosłownie zielony potencjał naszej inwestycji. Dzięki nim i z ich pomocą możemy podnosić kapitał inwestycji ale także:

 • Chronić lokalną bioróżnorodność i walory przyrodnicze
 • Korzystać z jej zasobów i pozytywnego oddziaływania na człowieka

Narusa Leśna Przystań z otaczającymi ją lasami to wyjątkowe miejsce. Musimy dobrze o nie zadbać. Musimy zadbać o wszystkie nasze drzewa.  Usługi każdego są na wagę złota a zachowanie ich w nienaruszonym stanie jest priorytetowym zadaniem. Nieprzypadkowo więc zdecydowaliśmy się na przestrzeganie zasad ochrony drzew. Jeśli chcecie wiedzieć jakie to zasady – zachęcamy to zapoznania się z poniższymi podstawowymi wytycznymi. 

Ochrona drzew na terenie budowy

Prawidłowa ochrona drzew w trakcie procesu inwestycyjnego często jest zadaniem wymagającym ale wbrew pozorom wcale nie jest trudna. Ważne aby określić zasady prowadzenia prac i konsekwentnie ich przestrzegać. Prawidłowe podejście do ochrony drzew zlokalizowanych na terenie budowy jest gwarancją zachowania ich w dobrym stanie zdrowotnym.

Podstawowe zasady to zabezpieczenie drzew przed przypadkowym zniszczeniem oraz przestrzeganie zasad składowania materiałów i ruchu pojazdów w sąsiedztwie drzew, zasad wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew oraz sposób postępowania w przypadku ich przypadkowego uszkodzenia. 

Pnie wszystkich drzew znajdujących się w obrębie placu budowy powinny być zabezpieczone za pomocą osłon przypniowych. 

 • wykonanych w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty, 
 • obejmujących całą powierzchnię pnia do wysokości nie mniej niż 150 cm od podłoża, 
 • dolna część desek powinna opierać się o podłoże, 
 • deski powinny ściśle przylegać do pnia, 
 • oszalowanie należy opasać drutem co 40–60 cm (min. 3 razy)

W obrębie rzutu korony drzew nie wolno: 

 • składować materiałów budowlanych i mas ziemnych, 
 • składować lub wylewać środków chemicznych lub trujących, 
 • poruszać się lub parkować ciężkim sprzętem budowlanym, 
 • zagęszczać gruntu w pobliżu drzew. 

W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew: 

 • nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2 m od pni drzew, 
 • nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa,
 • niedopuszczalne jest rwanie i miażdzenie korzeni, 
 • w trakcie prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim, w przypadku odsłonięcia korzeni należy zabezpieczyć system korzeniowy przed wysychaniem (zastosowanie wilgotnych mat uniemożliwiających wysychanie korzeni), 
 • ograniczanie korzeni (obcinanie) należy wykonywać na prosto ostrą siekierą lub piłą, 
 • w przypadku konieczności realizowania prac ziemnych w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie bryły korzeniowej prace ziemne powinny być wykonywane ręcznie.

Wytyczne w razie przypadkowego uszkodzenia drzew: 

 • uszkodzenia gałęzi – należy uciąć gałęzie bezpośrednio za miejscem złamania na prosto oraz zabezpieczyć je za pomocą dostępnego w sklepie ogrodniczym środka grzybobójczego (np. Dendromal, Funaben lub innym dostępnym środkiem) działającego odkażająco i wspomagająco przy zabliźnianiu ran. 
 • uszkodzenia kory – należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym w miejscu powstałych ran. 
 • uszkodzenia korzeni powstałych w trakcie wykopów – należy uciąć na prosto oraz zabezpieczyć za pomocą środka grzybobójczego. Narzędzie (piła) którą będą dokonywane wszystkie cięcia należy zdezynfekować przed wykonywanym zabiegiem. 
 • Odsłonięte korzenie na czas przed ich zasypaniem muszą być zwilżane za pomocą zwilżonej maty lub materiału. 
 • Wykopy z uszkodzonymi korzeniami należy niezwłocznie zasypać po wykonaniu niezbędnych prac ziemnych.